Regulamin

Niniejszy Regulamin jest udostępniany Państwu przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogli Państwo go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Przed założeniem konta w sklepie lub dokonaniu zakupów prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Sklep internetowy działający pod adresem www.nonstopsport.pl prowadzony jest przez firmę INFINITY Agencja Kreatywna NIP: 581-140-88-84, REGON: 142965670, z siedzibą przy ul. Bocianiej 27, 02-807 w Warszawie.

I Założenia ogólne

1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy NONSTOPSPORT.
2. Przed rejestracją i złożeniem zamówienia zostaną Państwo poproszeni o potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz akceptację jego warunków.
3. Jeżeli dla danej promocji zostanie sporządzony odrębny regulamin przed złożeniem zamówienia na produkty promocyjne mogą Państwo zostać poproszeni o
potwierdzenie zapoznania się z Regulaminu Promocji oraz akceptację jego postanowień.
4. Sklep NONSTOPSPORT prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internet oraz stacjonarnie.
5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

II Prezentacja produktów

1. Sklep NONSTOPSPORT dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów.
2. W przypadku niezgodności towaru z opisem lub fotografią oraz gdy produkt jest uszkodzony klient powinien niezwłocznie poinformować o tym obsługę sklepu.
3. Wszystkie ceny podane w ofercie zawierają podatek VAT.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, jednakże cena
podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez klienta zamówienia jest wiążąca.
5. Sklep zastrzega sobie również możliwość przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Odwołanie lub zmiana
warunków akcji promocyjnych może się jednak odbyć wyłącznie za zgodą klientów, których praw lub obowiązków dotyczy zmiana lub odwołanie.
6. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie NONSTOPSPORT są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i
rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
7. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.

III Rejestracja klientów

1. Złożenie zmówienia możliwe jest po zarejestrowaniu użytkownika. Rejestracja jest dobrowolna, bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego
się na stronie sklepu.
2. W wyniku rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za uprzednim potwierdzeniem przez klienta zapoznania się z niniejszym
regulaminem oraz akceptacją jego warunków.
3. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne (powyżej 13 roku życia lub posiadające zgodę rodziców) i podmioty gospodarcze.
4. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane. Sklep może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych podanych przez
klienta. W razie podania danych wzbudzających uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości lub poprawności, w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości,
podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych) Sklep może wezwać klienta do
poprawienia danych poprzez wysłanie informacji na podany adres e-mail lub telefonicznie. Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia zawarcia
umowy w razie niepoprawienia danych przez klienta mimo wezwania.
5. Dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy oraz
marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w ten sposób nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą z
zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych. Państwa dane osobowe
mogą zostać udostępnione firmom kurierskim lub Poczcie Polskiej wyłącznie w celu dostarczenia zamówionego przez Państwa towaru.
6. Po zakończeniu rejestracji klient uzyskuje dostęp do indywidualnego Konta klienta umożliwiającego dokonywanie zakupów w sklepie po zalogowaniu.
7. Klient może w dowolnym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta klienta lub wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@nonstopsport.pl.
8. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie odnosi żadnego skutku w stosunku do zawartych umów sprzedaży, chyba że sklep i klient zgodnie
postanowią inaczej.

IV Procedura składania zamówień

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę www.nonstopsport.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 10:00-18.00.
3. Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej z NONSTOPSPORT
5. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je w całości do momentu wystawienia paragonu fiskalnego. Aby dokonać zmian lub anulować zamówienia należy
to uczynić przez panel na swoim koncie w sklepie lub skontaktować się telefonicznie z obsługą sklepu. Postanowienie w żadnym razie nie wypływa na uprawnienie
konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt. VI. niniejszego regulaminu.

V Realizacja zamówienia

1. Jeżeli zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane powodu braku w magazynie lub u dostawców sklepu klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje
decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
2. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.

VI Zwrot zamówionego towaru

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U.
z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni
na adres sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i
jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części,
akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach
wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
3. Zwrot zapłaconej przez konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez niego konto bankowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep
pisemnego oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
4. Koszt odesłania towaru od konsumenta do Sklepu nie podlega zwrotowi.
5. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

VII Wymiana zamówionego towaru

1. Bez uszczerbku dla praw klienta będącego konsumentem w przypadku dostarczenia klientowi towaru zgodnego z umową klientowi przysługuje prawo wymiany danego
towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od otrzymania produktu na zasadach poniżej (pkt VII.2-7).
2. Koszty przesyłki w obie strony ponosi klient.
3. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani przesyłek wysłanych za pobraniem.
4. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne, nie zniszczone opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie
odesłany do klienta na jego koszt.
5. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki przez sklep.

VIII Reklamacje zamówionego towaru

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
• Imię i nazwisko,
• numer zamówienia,
• opis niezgodności towaru z umową, w tym przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach powstała niezgodność,
• datę zakupu,
• żądanie wymiany na inny egzemplarz, naprawę lub zwrot gotówki.
3. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
4. Reklamacje można składać mailowo pod adresem sklep@nonstopsport.pl lub pisemnie na adres ul. Bociania 27, 02-807 Warszawa.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

IX Wysyłki

1. Koszty wysyłki towaru pokrywa klient.
2. NONSTOPSPORT realizuje zamówienia na terenie Polski.
3. Koszty transportu w większości przypadków są stałe i wynoszą:
- 20 PLN za wysyłkę kurierską przedpłaconą
- 30 PLN za wysyłke kurierską pobraniową.
4. W wyjątkowych okolicznościach koszty transportu mogą ulec zmianie. Zostaniesz o tym poinformowany przed wysyłką zamówienia i będziesz miał możliwość odstąpienia
od umowy sprzedaży.

5. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych (w wyjątkowych sytuacjach termin może zostać wydłużony)
8. Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze.
9. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru i w
obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.

X Płatności

1. Klienci dokonujący zakupów w sklepie NONSTOPSPORT wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
2. Standardowo wystawiany jest paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie klienta wystawiamy również faktury VAT. Należy to zgłosić przy składaniu zamówienia.
3. Klient jest zobowiązany w momencie dostawy sprawdzić, czy paragon jest dołączony do przesyłki.

- przy odbiorze - należność pobiera kurier w imieniu NONSTOPSPORT,
- kartą kredytową - należność pobierana za pośrednictwem serwisu PayU,
- przelewem bankowym - należność pobierana za pośrednictwem serwisu PayU,
- bezpośrednim przelewem na numer konta podany na stronach sklepu,

4. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (karta kredytowa, przelew bankowy, wpłata na konto), klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu
14 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w tym terminie umowa sprzedaży ulegnie rozwiązaniu.
5. Istnieje możliwość zmiany formy płatności na prośbę klienta, po konsultacji z pracownikiem sklepu.

XI Postanowienia końcowe

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu klient powinien posiadać:
- Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub
Opera w wersji nie starszej niż 2,
- Włączoną obsługę Java Script,
- Aktywny adres e-mail.
2. Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dla poprawnego korzystania ze strony Sklepu zalecamy akceptację plików cookie. Pełne informacje o celu przechowywania i
uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie oraz możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji poprzez
ustawienia przeglądarki internetowej znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności.

3. Promocji i rabatów w sklepie NONSTOPSPORT nie można łączyć.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisu prawa polskiego a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca
2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl